top of page

MGR. ET MGR. VLADIMÍRA MORAVCOVÁ

Klinický logoped a pedagog

„Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým.

A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.“ —  Dalajláma

O mé cestě ...

... a tak jsem se dostala ke studiu speciální pedagogiky, ale věděla jsem, že potřebuji jít dále a pochopit blíže důvody vzniklých problémů
u osob s postižením či znevýhodněním. Chtěla jsem se spolupodílet na prevenci vzniku těchto problémů, snižovat jejich následky a pomáhat lidem v oblasti poruch řeči, jazyka, ale i polykání či hlasu. A tak mé další kroky vedly k oboru klinické logopedie. Začala jsem pracovat
v nemocnici na oddělení Rehabilitace, později ORL a docházet na konzilia na oddělení Neurologie, Interny, Rehabilitace, LDN, i Chirurgie. Pracovala jsem s dětmi, dospělými i seniory a setkávala se již ne pouze teoreticky, ale i prakticky
s osobami trpícími mnoha onemocněními vývojovými, ale i získanými s nutností časné a kvalitní diagnostiky a následné terapie, které jsou natolik zásadní pro výslednou prognózu. Dokončila jsem své druhé studium Učitelství 1. stupně se specializací ve francouzštině.

Započala jsem specializační přípravu na IPVZ v Praze a s každým kurzem a stáží jsem byla pro obor nadšenější. Spolu s tímto vzděláváním jsem se certifikovala v konceptu Bazální stimulace a Oral placement therapy (Terapii orální pozice). 

Mojí cílovou skupinou jsou děti od narození, ale i rodiče v očekávání děťátka, kteří potřebují konzultovat a připravit se prakticky na péči o své miminko. Dále pak rodiče s předčasně narozenými miminky či hypotrofními miminky nebo miminky, u kterých byly těžkosti prenatálně, perinatálně či postnatálně, kde je vhodné započít od narození preventivní péči o orofaciální oblast, ale i konzultovat psychomotorický vývoj, vývoj jazyka a řeči. Dále rodiče s kojenci, u nichž je obtíž v příjmu potravy (mléka, příkrmů), při potřebě konzultovat "kousátka", práci s dudlíky, lahvičkami, pokud je obtíž s hypersenzitivitou (navalováním při příjmu stravy, čištěním zubů zubním kartáčkem) či hyposenzitivitou (dítě si strká do úst nevhodně tvrdé předměty jako je plechovka, sklo, dřevo a na nich stimuluje dutinu ústní) nebo dětí, které trpí refluxem či jinými poruchami polykání (dysfagií). 

Další skupinou, o kterou pečuji jsou děti s rizikovým či porušeným jazykovým nebo řečovým vývojem, u kterých je nutný vhodný přístup
a pravidelný nepřetěžující, ale zatěžující trénink (PAS, vývojové dysfázie, vývojové dyspraxie). 

Významnou cílovou skupinou jsou děti v předškolním období 3 - 6 let, kde často rodiče řeší artikulaci, ale zásadní je vyvážený psychomotorický vývoj, dostatečný jazykový základ a artikulace je poté až v pomyslné pyramidě nejvýše (poruchy orofaciální oblasti, dyslalie). 

Poruchy artikulace běžně vývojově mohou přetrvávat i v prvním ročníku ZŠ, záleží vždy na možnostech a přístupu k dítěti, ale vždy by takové dítě mělo být v péči klinického logopeda, který zhodnotí, zda se jedná o intaktní vývoj a není potřeba specifický zásah. 

A i v pozdějším období 1. stupně ZŠ vyhledávají mou péči děti na podkladě specifických poruch učení, jež se jazyka týkají (dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Je velmi motivační pro mě i mé klienty co nejvíce využít tohoto období maximální neuroplasticity mozku, kdy může při působení vhodných přístupů a terapií docházet k nejvýznamnějším pozitivním změnám ve vývoji.

Dospělá populace vyhledává nejčastěji péči pro nově vzniklá onemocnění nebo progredující onemocnění. V důsledku iktů (mozkových mrtvic) nebo v důsledku invazivních onemocnění či úrazů vznikají často afázie, dysartrie a dysfagie. Při onemocněních kognitivních funkcí a vznikající demence je snaha co nejdéle zachovat stav nejen řečových a jazykových schopností, ale i příjmu potravy, udržování motorických schopností
a být průvodcem v těchto těžkých stavech. 

Největší radost mi činí spokojení klienti, u kterých se daří zlepšit či upravit stav a zlepšit tím i kvalitu života. 

I nadále se vzdělávám ve svém oboru i hraničních oborech k efektivnější a kvalitnější péči o osoby s poruchami řečové komunikace.

A obdobně jako se s absolutním nadšením věnuji všem, kteří se dostanou do mé péče, jsem momentálně maminkou na rodičovské dovolené
s dvojčátky. Získávám každodenní nejživější praktické zkušenosti. Sama velmi dobře vím, že zdraví a správný psychomotorický vývoj, najedené
a stimulované dítě, je to, co dělá šťastnými nás rodiče, ale zejména naše děti. Smích našich dětí je to nejkrásnější, co můžeme slyšet. A pokud
se tak neděje, potřebujeme odborníky, kteří najdou odpovědi na naše otázky. 

Momentálně se nejvíce zabývám příjmem stravy u dětí, hybností svalstva orofaciální oblasti a jejich nedostatky, které nám tvoří i následně poruchy artikulace, myofunkčními poruchami, orálně senzomotorickým vývojem u dětí, jazykovým vývojem u dětí a poruchami fonologického systému u dětí. Všemi ostatními diagnózami dětí a dospělých se zabývám průběžně v rámci celoživotního vzdělávání.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page